Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. július 8


1. Javaslat a Foglalkozás-egészségügyi ellátás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

2. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat hitelfelvétele tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

3. Javaslat az Élelmiszer-beszerzés 3/2010. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

4. Javaslat a Kerékpártárolók beszerzése tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

5. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Cserkesz u. 10-14. szám alatti ingatlanon végzett értéknövel felújítási munkálatok költségének beszámítására a bérleti jog átruházással kapcsolatban

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

6. A Pongrácz 17. lakótelepen kialakult közlekedési probléma

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

7. Javaslat az 500/2010. (VI.16.) számú Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozatának felfüggesztését követő testületi döntésre

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

8. Javaslat belső ellenőri jelentés alapján fegyelmi eljárás megindítására a Kápolna téri Általános Iskola vezetőjével szemben

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

9. Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál költségvetési előirányzat átcsoportosítására

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

10. Tájékoztató a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége által bonyolított közös gázbeszerzéssel kapcsolatban

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

11. Javaslat a Gyakorló utcai lakótelep térfigyelő telepítéséhez és üzemeltetéséhez biztosított pénzeszköz céltartalékból történő felszabadítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

12. Javaslat a COGNOS költségvetési és kontrolling információs rendszer kiépítésével és módosításával, fejlesztésével kapcsolatos 2010. évre vonatkozó közbeszerzési kiírására, a közbeszerzési terv módosítására és a szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

13. Javaslat sportsátor és pályaburkolat telepítésére oktatási intézményekbe

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

14. Javaslat az Emberbarát Alapítvány elhelyezésének végleges megoldására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

15. Javaslat „Lakóközösség szépítő tevékenysége” növényakció folytatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. A Bp. X., Üllői út 134. sz. alatti, 38315/72 hrsz.-ú üzletház jogi rendezése és elidegenítése, valamint a Bp. X., Üllői út 134. sz. alatti 38315/73 hrsz.-ú társasház Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

17. Javaslat a közbeszerzési terv módosítására a kőbányai honlap fejlesztés tárgyában

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

18. Javaslat a Budapesti Városvédő Egyesület által összeállított kiadvány támogatására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

19. Javaslat a Kulturális Örökség Napjai című rendezvényen való részvételre

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

20. Javaslat a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

21. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

22. Tájékoztatás az Óhegy utcai útfelújítással kapcsolatos fakivágásokról

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

23. Összegző jelentés a Bp. X. ker., Gergely u. – Sibrik M. út – Harmat u. – Noszlopy u. által határolt (volt bánya-) területen lévő szánkódomb építésével kapcsolatban (tervek, építési költségek, szakértői vélemények, Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése)

Előterjesztő: Ujházi István ügyvezető

24. Tájékoztatás a Bp. X. ker., Kőrösi Csoma S. út 40. sz. alatti társasház mélygarázsában lévő parkolót üzemeltető gazdasági társaság (KŐ-SEC Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft.) ügyvezetőjével történt megbeszélésről a bérleti szerződésben foglalt feltételekről (bérleti díj csökkentés, kedvezményes garázsbérlés lehetősége a lakók részére stb.)

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

25. Az S1 telephely életveszély elhárítási és állagmegóvási munkálataira forrás biztosítása a meglévő költségvetési keret terhére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

26. Javaslat szerződés megkötésére (Rece-fice Óvoda, Csillagfürt Bölcsőde - 1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.)

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

27. Tájékoztató a Szobrok és Emlékhelyek állítására létrehozott munkacsoport tevékenységéről

Előterjesztő: Nagy László, a munkacsoport vezetője

28. Tájékoztató pályázatokról 2007-2010

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

29. Tájékoztató a közoktatási intézményekben végzett tanügy-igazgatási, normatíva igénylési és elszámolási ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

30. Dr. Fejér Tibor egyéni képviselői indítványa „Semmelweis nap, 2010.” tárgyban
31. Révész Máriusz egyéni képviselői indítványa játszóterek rendbetétele tárgyban
32. Nyulász János egyéni képviselői indítványa a Budapest X. kerület Újhegyi lakótelepen ideiglenes közösségi helyiség(ek) megnyitása tárgyban
33. Javaslat a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége által, az 1951-ben kitelepített család emlékére állítandó emlékmű készítéséhez támogatás biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

34. Javaslat a 2010. évi SzeptEmber Feszt támogatásának megerősítésére

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

35. Javaslat kőbányai képző-és iparművészeti közgyűjtemény létrehozására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

36. Javaslat az angol anyanyelvű asszisztensek fogadásával kapcsolatos költségek biztosítására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

37. Javaslat dr. Beretzky Endre tiszteletére állítandó emléktáblával kapcsolatos feladatok elvégzésére

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

38. Javaslat a Kőbányai Közösségi Televízióból fennmaradt anyagok archiválásának támogatására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

39. Javaslat kőbányai nagycsaládosok részére nyújtandó kerületi szolgáltatási kedvezmények biztosítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

40. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által alapított ZALABAI GÁBOR DÍJ – A BUDAPESTIEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT adományozására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

41. Javaslat a többlet-ebtartást megszüntető K/8196/2/2010/III. sz. határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

42. Javaslat közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elutasítása ügyében hozott K/43335/1/09/III. iktatószámú határozat fenntartására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

43. Javaslat a Bp. X. kerület, (42101/13) hrsz.-ú közterületi ingatlanra vonatkozó közterület-használati díj mérséklésére

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

44. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

45. Javaslat a X. kerület-Kőbányai „WOLF" Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelem - Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás elfogadására és a Bp. X. ker., Maláta u. 8. szám alatti ingatlan használatba adására vonatkozóan

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester
                  dr. Pap Sándor képviselő

46. A Gergely utcai lakóparkkal kapcsolatos belső ellenőri jelentés kapcsán hozott Pénzügyi bizottsági javaslat megtárgyalása

Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök

47. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Tájékoztató a két ülés közötti fontosebb eseményekről
Tájékoztatás a 2010. évi észak-kelet magyarországi árvíz sújtotta Felsőzsolca település polgármesterével történt egyeztetésről a 10M Ft összegű önkormányzati támogatás biztosításáról

48. Javaslat a BRFK. X. kerületi Rendőr-kapitánysága hivatásos állományának albérleti hozzájárulás pályázatra felhasználható keret-összeg megemelésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester