Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. szeptember 16


1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. Tájékoztató az iskolakezdéssel kapcsolatos szükséges intézkedések (közbiztonsági, közlekedésbiztonsági), szabályok bevezetéséről a korábbi évek tapasztalatai alapján

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

3. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (..) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, a 17/2010. (VI.18.) sz. rendelettel módosított, 3/2010. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

4. Tájékoztató Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. I-X. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

6. Javaslat az ingatlanértékesítés bevételi kiesése miatt előirányzatok visszarendezésére

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

7. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének tájékoztatója 2009. évi tevékenységről

Előterjesztő: Zsigmond László szövetségi elnök

8. Tájékoztató – az Újhegyi Uszodában 2010-es évre betervezett jegyárakkal kapcsolatosan – az első nyolc hónap tapasztalatairól

Előterjesztő: Vermes Albán igazgató

9. Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Vermes Albán igazgató

10. Javaslat a 2010. október 23-ai rendezvényekre

Előterjesztő: Győrffy László ügyvezető

11. Javaslat a közfoglalkoztatás bevétel- és költségcsökkenése miatti előirányzat visszarendezésekre

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

12. Tájékoztató a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező állampolgárok kérelmeivel kapcsolatban megtett intézkedésekről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

13. Tájékoztató a 2010. évi I. félévben lezajlott közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

14. Javaslat a Budapest X. kerület, Kápolna utca 14. szám alatti Kőbányai Evangélikus Templom javítási munkáinak támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

15. Javaslat a CÉDE–HÖK pályázaton elnyert összeg nem elszámolható részéről való lemondásra

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

16. Javaslat a 117-es autóbusz Budapest X. kerület, Gergely utcai megállóhely kijelölésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

17. Tájékoztató a Gergely utca 33. szám alatti, eladó ingatlan orvosi rendelő céljára történő megvásárlásával kapcsolatban

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

18. Tájékoztató a Maraton Ingatlaniroda eladási szándékáról a 41404 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

19. Javaslat a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 685/2010. (VIII.26.) számú, felfüggesztett határozatának megtárgyalására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

20. Javaslat csatlakozásra a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának parkolásra vonatkozó kezdeményezéséhez

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

21. Javaslat a Budapest X. kerület, Kőbányai út Mázsa tér - Horog utca közötti szakaszán kijelölt csomópontok, valamint a Bihari út – Szállás utca csomópont forgalomirányításáról szóló engedélyezési terveinek elkészíttetése és engedélyeztetése tárgyában kötendő Településrendezési szerződés elfogadására, valamint a Szállás utcai közterületi parkoló építés tulajdonosi hozzájárulásának megadására

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

22. Javaslat a Budapest X. kerület, Halom u. 33. szám alatti bölcsőde építése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

23. Javaslat a Budapest X. kerület, Kistorony Park 6. szám alatti templom környezetének felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

24. Javaslat a járdafelújítás 2010. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

25. Javaslat a balánbányai katolikus közösségi ház beruházási munkálatainak támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

26. Javaslat a 2010. évi Autómentes nap rendezvényéhez forrás biztosítására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

27. Javaslat az Emberbarát Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

28. Javaslat fenntartói hozzájárulásra a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez

tlerjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

29. Javaslat a 2010/2011. tanévre vonatkozó álláshelyek és óraszámok jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

30. Támogatás nyújtása a Budapest X. kerület, Sibrik M. u. – Harmat u. – Gergely u. – Noszlopy u. által határolt, 42137/34 hrsz.-ú rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

31. Összegző jelentés a Bp. X. ker., Gergely u. – Sibrik M. út – Harmat u. – Noszlopy u. által határolt (volt bánya-) területen lévő szánkódomb építésével kapcsolatban (tervek, építési költségek, szakértői vélemények, Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése)

Előterjesztő: Ujházi István ügyvezető

32. Beszámoló „Kőbánya sportfejlesztési terve és programja 2007-2010” végrehajtásáról

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

33. A Képviselő-testület 701/2010. (III. 18.) sz. határozatával módosított, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött ingatlankezelési szerződés 1. sz. függelékét képező Árjegyzék D/1. „Ügyfélszolgálat biztosítása” díjtételének módosítása

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

34. Forrás biztosítása a KMOP-2009-5.1.1/A-09lf-2010-0002 azonosító számú „A kőbányai „Kis Pongrác” lakótelep szociális célú város rehabilitációja” című pályázat Városfejlesztési Divíziójának működtetésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

35. Az S1 telephely pince és kút állagmegóvási munkái

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

36. Javaslat a Liget téri szolgáltató-központ hasznosítási lehetőségeire vonatkozóan

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

37. Tájékoztatás a Kada Mihály Általános Iskola tornatermével kapcsolatosan

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

38. Tájékoztató európai uniós pályázatokról, valamint forrás biztosítása európai uniós pályázatokhoz

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

39. Javaslat a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai használatában lévő eszközök megvásárlására

Előterjesztő: dr. Neszteli István jegyző

40. Javaslat a Bp. X. kerület, (42516) hrsz.-ú közterületi ingatlanra vonatkozó közterület-használati díj mérséklésére

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

41. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

42. Egyebek

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

43. Javaslat közalkalmazottak jutalmazásához forrás biztosítására

Előterjesztő: Szász Csaba alpolgárester

44. Javaslat rendkívüli szünet elrendelésére a Mocorgó Óvodában

Előterjesztő: Révész Istvánné