Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. augusztus 25


1. Tájékoztató az S l terület hasznosítására vonatkozó elképzelésekről

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

2. Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

3. A Kőbányai Zene- és Képzőművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény névfelvétele

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester


4. A Kőbánya Sport Club támogatási kérelme

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

5. Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. végelszámolásának a Cégbíróság végzésében foglalt hiánypótlás megtétele

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

6. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékről szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

7. A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (L 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

9. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

10. A Budapest X., Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú közterületből kb. 1780 m2 nagyságú terület (a Hungária krt. és a Zách utca közötti szakasz) hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

11. A nevelési-oktatási intézmények alapítóokirat-módosítása, valamint az alapító okiratok elfogadása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

12. A Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

13. Az Önkormányzat 20 ll. első félévi lezárt közbeszerzési eljárásai

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

14. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába delegált tagok tiszteletdíjához forrás biztosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

15. Budapest X., Újhegyi stny. 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda kialakítása, valamint a pénzügyi fedezet pénzügyi kereten belüli átcsoportosítással történő biztosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

16. A 2011. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeiről és a szükséges forrás biztosításáról

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

17. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

18. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshelyének pályáztatása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

19. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény által engedélyezett létszámhatárok túllépése a közoktatási intézményekben a 2011/2012. tanévre' vonatkozóan

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

20. A tanulói tankönyvtámogatás összegének szétosztása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés engedélyezése a 2011/2012. évi kerületi tantárgyi és neveltségiszint mérések tekintetében

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

22. A XV. KÖSZI Nemzetközi Gyermek Néptánc Fesztivál megrendezésének finanszírozása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban biztosított támogatás felszabadítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

24. A Kulturális Örökség Napjai rendezvényen való részvétel

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

25. A Leonardo da Vinci projekt 2010-2011. évi tapasztalatai és a 2011-2012-es tanév programja

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

26. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati felhívásorr való részvétel és a pályázathoz szükséges forrás biztosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

27. A Harmat Általános Iskola (1104 Bp. Harmat u. 88.) teljes körű felújítása érdekében elkészítendő tervek és azok pénzügyi fedezete

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

28. A KEOP-2009-5.3.0/A felhívásan nyertes pályázatok előirányzatainak átcsoportosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

29. A TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR projekt eredményei és a projekt fenntartási időszakához forrás biztosítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

30. A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" pályázat működési célú menedzsment kiadások finanszírozása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

31. A T ÁMOP 3.1.6-11/3 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című pályázaton való részvételről konzorciumi partnerként

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

32. A SPO-SZALÉT-2011 kódszámú, Szabadtéri szabadidősport-létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása című pályázati konstrukción való részvétel

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

33. Az Ovi-Foci programban való részvétel

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

34. Előirányzatok visszarendezése a tárgyi eszközök és immateriális javak bevételeinek elmaradása miatt

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

35. Az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatának visszarendezése

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

36. A KÖKERT Kőbányai Non-pofit Közhasznú Kft. költségvetési támogatásának megemelése

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

37. A Budapest X. kerület, Hős u. 15/a-b társasház csatornadíj-tartozásával kapcsolatos táj ékozató tudomásulvétele

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

38. Tokody Marcell Gergely egyem képviselői indítványára: a kerület közigazgatási határainál elhelyezett helységnévtáblák rovásírással történő kiegészítése

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

39. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj Óvoda meghirdetett intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálása, intézményvezető megbízása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

40. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlők részére történő elidegenítése (Bihari u. 17., Sörgyár u. 80., Takarék u. 14.)

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

41. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész elidegenítése (Sörös u. 6.)

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

42. A Budapest X. kerület, Gyömrői út 49. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

43. A Budapest X. kerület, Pongrác út 9. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgán:nester

44. A LA KRISZTA PÉKSÉG Kft. Budapest X., Harmat u. 194. szám előtti (42309/23 hrsz.-ú) ingatlant érintő közterület-használati ügyében hozott határozat elleni fellebbezés

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

45. A LA KRISZTA PÉKSÉG Kft. Budapest X., Bányató u. l. szám előtti (42309/60 hrsz.-ú) ingatlant érintő közterület-használati ügyében hozott határozat elleni fellebbezés

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

46. A Csupa Csemege Kft. Budapest X., Gergely utca- Újhegyi sétány sarok, ( 42309/104 hrsz.-ú) ingatlant érintő közterület-használati ügyében hozott határozat elleni fellebbezés

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

47. A Mózes Fruct Kereskedelmi és Szolgálgató Kft. méltányossági kérelme a Budapest X., Kozma u. 8-10. előtti, (42520 hrsz.-ú) ingatlant érintő közterület-használati ügyében

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

48. A Freneh-Power Kft. méltányossági kérelme a Budapest X., Gépmadár u. 10. szám előtti, (39210/39) hrsz.-ú ingatlant érintő közterület-használati ügyében

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

49. A Nea-Parthenon Bt. méltányossági kérelme a Budapest X., Kozma u. 7. szám előtti, (42518/24) hrsz.-ú ingatlant érintő közterület-használati ügyében

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

50. Önkormányzat által folyósított kamatmentes önkormányzati hitel visszafizetési feltételeinek módosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

51. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

52. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szakmai igazgató-helyettesei és műszaki vezetői magasabb vezetői kinevezéseinek jóváhagyása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

53. Egyebek

Tájékoztató a Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-IX.havi likviditási helyzetéről
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének próbaideje
Tájékoztató a Szexmunkások Érdekképviseleti Egyesülete elnökének kérelméről

54. Fedezetbiztosítás aMaglódi u. 143. szám alatti tábor őrzése

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester

55. A Budapest X., Medveszőlő utcai játszótér, a Pára utcai játszótér és a Pázsitfű u. 18. szám előtt készülő közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházása

Előterjesztő:

Dr. Pap Sándor alpolgármester