Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. június 16.


1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

2. Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2010. évi beszámolója

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

3. Kőbánya Diáksport Bizottság 2010. évi beszámolója

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

4. Kőbányai Diákok Sportegyesületének 2010. évi beszámolója

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

5. Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2010. évi beszámolója

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

6. Kőbánya Sport Club 2010. évi beszámolója

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

7. Törekvés Sportegyesület 2010. évi beszámolója

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

8. Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beolvadás útján történő egyesülése

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

9. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről és az önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

10. A Budapest X. kerület közterületeinek rendjével és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

11. Önkormányzati rendelet megalkotása a Budapest X., V árasszéli telep - J ászberényi út - 42541 hrsz.-ú véderdő terület- Tündérfürt utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 10/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági Programja

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

14. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz törterrő csatlakozási kérelme

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a mezei őrszolgálat részére biztosított előirányzat felszabadítása

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

16. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

17. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

18. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Ellátási szerződésének módosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgánr:.ester

19. Javaslat a 2011. évi közbeszerzési terv rnódosítására

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

20. Javaslat a várhatóan 2011. évben rneghirdetésre kerülő TÁMOP pályázatokon való részvételre

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

21. A KMOP-3.3.3.-11. kódszárnú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' círnű pályázati felhívásan való részvétel

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

22. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói díjának céltartalékból történő felszabadítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

23. Vizesblokk létesítése az S l területen, valarnint pénzeszköz átcsoportosítása

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

24. A Bp. X., Liget u. 1/c (hrsz.: 38957/0/A/19) alatti társasházi öröklakás pályázati úton történő értékesítése

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

25. Forrás biztosítása távhőszolgáltatási díj fedezetére az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek tekintetében

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

26. Javaslat fakivágáshoz és a kivágott fák pótlásához forrás biztosítására

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

27. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

28. Beszámoló a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. évi tevékenységéről

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

29. Javaslat forrás biztosítására a Pongrác út 9. rendelő felújításával kapcsolatban

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

30. Javaslat az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának rendezésére

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

31. Tájékoztató intézményvezetők négyéves vezetői (Kékvirág Óvoda, Csodapók Óvoda, Fekete István Általános Iskola) tevékenységéről

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

32. Javaslat céltartalék felszabadításáraaszociális alapellátások II. félévi rnűködtetésére

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

33. Javaslat a Kőbánya Sport Club rendkívüli támogatására

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

34. Javaslat a Törekvés Sportegyesület támogatási megállapodásának módosítására

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

35. Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal történő együttműködésre

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

36. Javaslat a X. kerület Wolf Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítására

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

37. Javaslat a Kőbányai Média és Nonprofit Kft. Könyvvizsgálójának megbízására

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

38. Döntés a Gazdasági Bizottság felfüggesztett 287/2011. (V. 18.) határozatával kapcsolatban: a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ működéséhez szükséges nélkülözhetetlen beruházások forrásának biztosításáról

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

39. A Budapest Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium által rendezett nemzetközi sporttalálkozó lebonyolításának támogatása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

40. Forrás biztosítása a Kőbányai KŐKERT Non-profit Közhasznú Kft.-től áthelyezett dolgozók juttatására

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

41. Javaslat a Szent László Király Alapítvány támogatására

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

42. Javaslat kőbányai közéleti roma rádió támogatására

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

43. Javaslat a börtönoktatás fenntartására

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

44. Javaslat a Felnőttek Általános Iskolájánakjogutód nélküli megszüntetésére

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

45. Kőbányai logopédiai ellátás biztosítása

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

46. Javaslat a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgáltató Intézet kerületi szakszolgálati ellátásának támogatására

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

47. A 2011/2012-es tanév előkészítése

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

48. Tájékoztató az önkormányzat által egy éven túl bérbe adott önkormányzati tulajdonú ingatlanokról, illetve az egy éven túli időre kiadott közterület-használati engedélyekről

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

49. Kérelem lakáscélú helyiségcsoport lakásállományból való törlésére

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

50. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő lakások (Halom u: 15., Lenfonó u. 4., Táma u. 4.) bérlők részére történő elidegenítése

Előterjesztő:

dr. Pap Sándor alpolgármester

51. A Kulcsár Rezső részére méltányosságból megállapított közterület-használati díj felülvizsgálata

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

52. A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola közterület-használati díj mérséklése iránti méltányossági kérelme

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

53. Javaslat fellebbezés elbírálására a Budapest X., Harmat u. 192. szám előtti (42309/23) hrsz.-ú területre vonatkozó közterület-használati ügyben

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

54. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előteriesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

55. Egyebek

Tájékoztató a Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Ömkormányzat 2011. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről
Tájékoztató a Budapest X.ker., Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú közteület használatával kapcsolatban tett büntető feljelentés tárgyában
Tájékoztatás a Bp. X.ker., Hungária krt. 1-3  szám alatti MÁV lakótelepi ingatlanról
A Bp. X.ker., Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

56. Javaslat az Európai Mobilitási Hét programhoz történő csatlakozásra

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

57. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása Önkormányzatunk ellen

Előterjesztő:

Weeber Tibor alpolgármester

58. Ambrus Zsuzsanna közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése és jutalmazása

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

59. Javaslat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez alapítóként való csatlakozásra

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester