Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2011. március 17


1. Beszámoló a BRFK X. kerületi Kapitányságának 2010. évi tevékenységéről és a támogatás elszámolásáról

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

2. Tájékoztató a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól a megtett intézkedések függvényében

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

3. Tájékoztató a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltségének 2011. évi lakosságfelkészítéssel kapcsolatos tevékenységéről

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

4. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

5. Javaslat a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú közterületi ingatlan 2800 m2-nyi részének hasznosítására

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

6. Javaslat a BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozásával kapcsolatban hozott 25/2011. (I.20.) sz. önkormányzati határozattal módosított 2383/2010. (XI.18.) sz. önkormányzati határozat módosítására

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

7. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

8. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

9. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006.(I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

10. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

11. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására a Budapest X. kerület Monori út – Szállás u. – Bihari út – Jegenye u. által határolt terület Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

12. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete megalkotására a Budapest X. kerület Gitár utca – Mádi utca – Téglavető utca – Harmat utca által határolt terület Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 7/2002. (III.12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

13. Javaslat a KMOP-2009-5.1.1/A pályázati kiírásra benyújtott, „A kőbányai Kis- Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 2. fordulós pályázati dokumentációjának elfogadására

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

14. Tájékoztató Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területrészenként készülő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) tervezési metodikájáról, és a folyamatban lévő, illetve várható tervezési ütemeiről

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

15. Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

16. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

17. Javaslat a Gergely park fejlesztésére

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

18. Javaslat vállalkozó orvosok mellett dolgozók jogviszonyának változtatására vegyes praxisok esetén

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

19. Javaslat az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

20. Javaslat nyugdíjasok üdültetéséhez további forrás biztosítására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

21. Javaslat a Budapest Főváros X. került Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló Balatonalmádi üdülő Üdülési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

22. Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási programja” pályázat módosítására és hozzájáruló nyilatkozat adása a Fővárosi Önkormányzat javára történő jelzálogjog bejegyzéshez

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

23. Tájékoztató a 2010. évben lezárult közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

24. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

25. Javaslat a Budapest X. kerület 41790 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

26. A X. kerület Kőbányai "WOLF" Polgárőrség, Speciális Mentők, Polgári Védelem, Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás teljesítéséről

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

27. Javaslat óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok, középszintű iskolai osztályok indítására a 2011/2012-es tanévben

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

28. Javaslat Wolverhampton Önkormányzata által támogatott nyári angol nyelvű továbbképzésen való részvételre

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

29. Javaslat a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális- Szabadidő Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosítására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

30. Tájékoztató az Éless Szín Nonprofit Kft által benyújtott kérelemről

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

31. Javaslat Dietrich-Gottschlig Részvénytársaság egykori telephelyén emléktábla elhelyezésére

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

32. Javaslat a Montessori Stúdium Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás felmondására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

33. Javaslat bűncselekménnyel okozott kár megtérítése ügyében készített jogi szakvélemény tudomásulvételére

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

34. Javaslat pályázat kiírására Kőbánya közterületein és intézmények területein „közösségi kertek” kialakítására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

35. Javaslat a Szent László Plébániatemplom behatolásjelző rendszerének felújítására, korszerűsítésére és bővítésére

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

36. Javaslat tüdőgyulladás elleni védőoltás beszerzésére az idősek otthonában elhelyezett ellátottak számára

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

37. Javaslat – az önkormányzatok elégtelen mértékű finanszírozása miatt – a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásáról szóló rendelettervezettel kapcsolatos felterjesztés elfogadására

Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester

38. Tájékoztató a Kolozsvári u. 37. sz. előtti köztisztasági és ebtartási helyzetről

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

39. Javaslat a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány kérelmének elbírálására

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

40. Javaslat Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) pályázaton való részvételre

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

41. Javaslat az önkormányzat média megjelenésének bővítésére

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

42. Javaslat közterület-használati díjjal kapcsolatos méltányossági kérelmek elbírálására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

43. Javaslat közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kapcsán korengedményes nyugdíj átmeneti idejére pénzfedezet biztosítására

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

44. Javaslat Bárczy István-díj adományozására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

45. Tájékoztató a Budapest X. ker., Bihari út 8/c alatt megvalósított szociális városrehabilitációs projekttel kapcsolatos felügyelő bizottsági vizsgálatról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

46. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

47. Egyebek

 Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről
Tájékoztató a Kőbányán 2010. év végén létesítettjégpályával kapcsolatos időarányos elszámolásról
Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi tevékenységéről

48. Javaslat a Sibrik Miklós út – Harmat utca – Gergely utca – Noszlopy utca által határolt rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira vonatkozó pénzeszköz átadási megállapodás aláírására

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester