Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések - 2012. május 17


1. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága rendőrállománya részére 2012. évben bérletidíj-, albérletidíj-hozzájárulás nyújtására című pályázat elbírálása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

2. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása és a 2012. évi munkatervi tevékenységükről szóló tájékoztató

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

3. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-VI. havi várható likviditási helyzete

Előterjesztő :dr Pap Sándor alpolgármester

5. 2012. évi folyószámlahitel-szerződés

Előterjesztő :Kovács Róbert polgármester

6. A KEOP-program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvétele

Előterjesztő :Kovács Róbert polgármester

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatívaelszámolásának ömevíziója

Előterjesztő :dr Pap Sándor alpolgármester

8. Kőbányai önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves beszámolója

Előterjesztő :Kovács Róbert polgármester

9. Kőbányai közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása

Előterjesztő :Kovács Róbert polgármester

10. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolójának (üzleti jelentésének), valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

11. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi számviteli beszámolója (mérleg, kiegészítő melléklet), üzleti és közhasznúsági jelentése

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

12. Védőnői ellátás működéséről szóló tájékoztató

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

13. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző

14. Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő feladatellátási szerződés elfogadása

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

15. Az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző

16. Egyes szabálysértési rendelkezést tartalmazó helyi rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző

17. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző

18. A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző

19. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskolából a Gyermekek Háza Óvoda kiválása

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

20. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályázatása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

21. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola épületében óvodai férőhelyek kialakítása

Előterjesztő : Weeber Tibor  alpolgármester

22. Beszámoló a Sportkoncepció időarányos megvalósításról

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

23. A Kőbányai Diáksport Bizottság 2011. évi beszámolója

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

24. Kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosítása

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

25. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

26. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

27. Janikovszky Éva Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola technikai álláshelyének engedélyezése

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

28. A Budapest X. kerület, Bánya u. 35. szám alatti VII. számú épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

29. Idősek üdültetésére jóváhagyott céltartalék felszabadítása

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

30. Az Újköztemető előtti körforgalom építésével kapcsolatos bontási költség biztosítása

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

31. T ÁM O P-3 .l. 3 -ll l l kódszámú, "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" című pályázaton történő indulás

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

32. A TÁMOP-5.6.1.B-12/1 - A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése című pályázaton történő indulásról

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

33. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú, "Óvodafejlesztés" című pályázaton történő indulás

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

34. Civil szervezetek 2012. évi támogatására kiírt pályázatra benyújtott alapítványi kérelmek elbírálása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

35. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Szép Szivárvány Alapítvány által kötött közoktatási megállapodások módosítása

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

36. A Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

37. A Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás és a Budapest X. kerület, Hungária körút 5-7. szám alatti ingatlanon lévő térítésmentes helyiség- és területhasználatának biztosítása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

38. A Budapest X. kerület, Liget téri aluljáró lezárása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

39. A Budapest X. kerület, Kismartoni út átépítésére, parkoló és kerékpárút kialakításra vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítéséhez pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

40. A Budapest X. kerület, Gergely utca - Kőér utca csomópont átépítésével kapcsolatos közvilágí tás-fejlesztés pénzügyi fedezetének biztosítása

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

41. A Budapest X. kerület, Népligetben lévő pavilon-együttes fennmaradása

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

42. Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetésére további forrás biztosítása és kutyafuttató kialakítása érdekében megállapodás megkötése

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

43. A Budapest X. kerület, Bihari u. 12/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

44. A Budapest X. kerület, Dombtető u. 12. V/21. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester

45. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

46. A kőbányai önkormányzati fenntartású iskolák 2011. évi országos kompetenciamérés mutatói

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

47. Az Újköztemető előtti körforgalom kiépítésével érintett virágárusok közterülethasználati ügyében benyújtott fellebbezései

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

48. Szűcs és Barátai Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

49. Általános kitüntetések adományozása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

50. A Sajó Sándor-díj, valamint az oktatási ágazatban a Kiváló Pályakezdő Munkatárs és Kiváló Technikai Munkatárs elismerő címek adományozása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

51. Kitüntetések adományozása az egészségügyi ágazatban

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

52. Kitüntetések adományozása a közigazgatási ágazatban

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

53. Kőbányai intézményvezetők részére címzetes óvodavezetői cím adományozása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

54. Intézményi elhelyezés céljából ellátási szerződés megkötése

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

55. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester

56. A 156/2012. (III. 22.) KÖKT határozat módosítása

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző

57. A 157/2012. (III. 22.) KÖKT határozat módosítása

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző