Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések - 2012. március 22


1. Beszámoló a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

2. A Polgári Védelmi Parancsnokság X. kerületi Kirendeltségének 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

3. A Budapest X., Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/l hrsz.-ú ingatlanon tornaterem építése

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

4. A szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

5. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

7. Az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

8. Az Önkormányzat közterületeinek rendjével és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 22/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

9. Budapest X. ker., Sibrik Miklós út - Gergely utca- Tavas utca - Bányató utca - Újhegyi út - Gyömrői út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata, Szabályozási Terve és a változtatási tilalom megszüntetése, valamint Településrendezési szerződés megkötése

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

10. Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő:
dr. Pap Sánros alpolgármester

11. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

12. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

13. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Feladat-ellátási Szerződésének módosítása

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

14. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Közhasznú Szerződésének módosítása

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

15. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

16. Kőbányai Egyesített Bölcsődék technikai létszáma és az Önkormányzat 2012. ev1 költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében céltartalékként biztosított összeg felszabadítása

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

17. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő J(őbányai Sportközpontba történő beolvadása, és magasabb vezetői megbízás visszavonása

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

18. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2011. évi tevékenységéről, kiemelten az oktatási intézményekkel való kapcsolatáról, működési tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadás

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

19. A Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

20. A White Sharks Hockey Club jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatása

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

21. A kerületimérési koncepció átalakítása

Eéőterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

22. Együttműködési megállapodás kötése a Baptista Szeretetszolgálattal a LÉLEKprogram működésével kapcsolatosan, a hajléktalanokkal kötendő megállapodás alapelvei és a Lélek-pont házirendjénekjóváhagyása

Eéőterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

23. Dr. Szöllősi Szilvia egyéni vállalkozó felnőtt háziorvossal egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések megkötése

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

24. A Budapest X., Bihari utca 12/a szám alatti, utcai bejáratú pincehelyiség értékesítése

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

25. Budapest X. kerület, Fokos u. 5-7. szám alatti ingatlan térítésmentes használatba adása a Budapest Főváros Kormányhivatala népegészségügyi Szakigazgatási Szervének X., XVII. és XVIII. kerületi Népegészségügyi Intézete részére

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

26. A Budapest Külső-Üllői úti Református Egyházközség részére a Bihari u. 8/c szám alatti helyiségek térítésmentes használatba adása

Előterjesztő:
Marksteinné Molnár Julianna képviselő

27. A Környezetvédelmi Program kétéves beszámolója, valamint a 2012. évi intézkedési terv

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

28. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

29. Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának vitaanyaga

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

30. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló tájékoztató

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

31. A MÁV Szirnfonikus Zenekari Alapítvány 2012. évi támogatása

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

32. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő:
dr. Pap Sánor alpolgármester

33. Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valarnint a pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

34. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztató

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

35. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Rajkó Zenekar hangszervásárlására biztosított céltartalék felszabadítása a Kőbányai Roma Önkormányzat részére

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

36. Saját halottá nyilvánítás

Előterjesztő:
dr. Fejér Tibor képviselő

37. Tájékoztató az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal peres és peren kívüli ügyeiről, valarnint a jogi képviselők 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

38. A Prevenció 2000 Bt. által kötött egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések közös megegyezéssel történő rnegszüntetése

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

39. A Kovács Gyula közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

40. Szűcs és Barátai Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

41. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

42. A Budapest Főváros Önkormányzata és a Kőbányai Önkormányzat közötti ingatlancserék

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

43. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációj a" projekt menedzsment feladatait rögzítő Városrehabilitációs közfeladat-ellátási szerződés és l. mellékletének módosítása

Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

44. A Fazekas és Társa 2004 Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

45. A Vénusz Testvérek Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

46. A Labrador Gránit Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

47. A Budapesti Fegyház és Börtön részére az 1108 Budapest, Újhegyi út 55/A fszt. 2. szám alatti szám önkormányzati lakásra egyszeri bérlőkijelölési jog biztosításáról

Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

48. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére helyi építési szabályzat és szabályozási terv egyes területegységekre történő készítése I. ütem tárgyú közbeszerzés forrásának biztosítása

Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

49. Az 1007/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat kijavítása

Előterjesztő:
Dr. Szabó Krisztián jegyző

50. A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján megjelent helyi önkormányzatok könyvtári és közrnűvelődési érdekeltségnövelő támogatásáról círnű pályázati felhívásorr való részvétel

Előterjesztő:
Dr. Szabó Krisztián jegyző