Mozdulj Kőbánya!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak                     ***                     Kőbánya Kalendárium 2018                     ***                     ORGONA-VESPERÁS


Állásajánlatok

 

Eseménynaptár

2018.04
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 1. 16
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Kőbányai Gézengúz Óvodában óvodavezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

     

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. május 2.Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet a

 

 

Kőbányai Gézengúz Óvodában

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre: 2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig szól.

 

A munkavégzés helye:

1107 Budapest, Zágrábi út 13/a

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

a) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség,

b) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat,

c) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

d) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

e) magyar állampolgárság,

f)  büntetlen előélet és cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a) a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása,

b) szakmai önéletrajz,

c) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány],

d) a végzettséget igazoló oklevelek másolata,

e) a pályázó nyilatkozata arról, hogy

ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz,

ec) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során;

f) szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.

 

A pályázatot elektronikus formában és postai úton kettő példányban kérjük benyújtani.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

2018. május 2.

 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit osztályvezető nyújt a 4338-153-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton a KalmanneJudit@kobanya.hu címen és postai úton vagy személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál kell benyújtani (1102 Budapest, Szent László tér 29. II. emelet 211.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/19376/2018/KCO, valamint a beosztás megnevezését: „óvodavezető”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető megbízásáról − a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. június 30.

 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny: 2018. április 27.

http://kozigallas.gov.hu honlapon: 2018. április 3.

 


2018. március 29., csütörtök 15:10Vissza