Mozdulj Kőbánya!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Állásajánlatok

 

Eseménynaptár

2018.07
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 1. 16
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2. 31
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1105 Budapest, Ihász u. 26.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére

     

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. szeptember 15.Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1105 Budapest, Ihász u. 26.)

intézményvezetői (magasabb vezető)

álláshelyének betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

 A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-jétől 2023. december 31-éig szól.

 

Munkavégzés helye:

 1105 Budapest, Ihász u. 26.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, képviseli az intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, szabályzat nem utal más hatáskörébe.

Az intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésért, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etika normáinak betartásáért és betartatásáért.

 

Az intézmény tevékenységi köre:

 Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti ellátása, szociális alapszolgáltatások biztosítása idősek részére (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) és egészségügyi alapellátás.

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 a)   a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében meghatározott felsőfokú szociális szakképzettség vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklete 1. pontjában meghatározott felsőfokú szakképzettség, 

b)   legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

c)    büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 a)   szociális szakvizsga,

b)   szociális vagy gyermekjóléti intézményben szerzett vezetői gyakorlat,

c)    egyéb szakirányú felsőfokú képesítés,

d)   helyismeret,

e)    számítógép felhasználói szintű ismerete,

f)     idegen nyelv ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 a)   a személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes szakmai önéletrajz,

b)   a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata,

c)    az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

d)   90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

e)    a pályázó nyilatkozata arról, hogy:

ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz,

ec) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

ed) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

 A pályázat beérkezésének határideje:

 2018. szeptember 15.

 A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Ehrenberger Krisztina főosztályvezető nyújt a 06-1-43-38-331-es telefonszámon.

 A pályázat benyújtásának módja:

 A pályázatot elektronikus úton az EhrenbergerKrisztina@kobanya.hu címen és két példányban papír alapon postai úton vagy személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálynál kell benyújtani (1102 Budapest, Szent László tér 29. II. emelet 211.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/29116/2018/HSZFO, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 Az intézményvezető kinevezéséről – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(12) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a Humánszolgáltatási Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés napja (tervezett ideje: 2018. október 18.).

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 a)   www.kobanya.hu honlapon 2018. július 9.

b)   www.kozigallas.gov.hu honlapon 2018. július 9.

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.

 


2018. július 04., szerda 08:27Vissza