Adventi programok Kőbányán                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2009. október 15


1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt, a visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a László-Házak Kft. között a 2004. április 20-án Szerződés vételi jog alapítására és Együttműködési Megállapodás 2008. április 30-án történt megszűnésével kapcsolatos elszámolás

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

3. Beszámoló a kerületben lakó gyermek- és fiatalkorúak, valamint az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések alakulásáról, a további szükséges intézkedések bevezetéséről

Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető

4. Javaslat a várható bevételi kiesések miatt előirányzatok visszarendezésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

5. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

6. Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

7. Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okiratának módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

8. Kérelem a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában drámapedagógiai program indítására

Előterjesztő: Damó Éva igazgató

9. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 2009. évi téli zárva tartására

Előterjesztő: Göncziné Sárvári Gabriella intézményvezető

10. Javaslat az óvodák téli zárva tartására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

11. Javaslat a 2009. évi közbeszerzési terv módosítására

Előterjesztő: Sövegjártó Ferenc osztályvezető

12. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az építményadóról szóló többször módosított 57/2003.(XII.18.) sz. rendelet módosításáról, valamint a telekadóról szóló többször módosított 58/2003.(XII.18.) sz. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

13. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak útkategóriába sorolásáról és a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételi díjának megállapításáról szóló 8/2007. (II.16.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

14. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások béréről szóló 68/2008. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

15. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati kamatmentes kölcsön folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

16. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az állattartásról szóló 9/2009. (IV.3.) számú önkormányzati rendelettel módosított 54/2008. (XI.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

17. Tájékoztató a Kékdunapart Kft. által – a Budapest X. kerület Sibrik Miklós út – Gergely utca – Tavas utca - Bányató utca – Újhegyi út – Gyömrői út által határolt területre vonatkozó változtatási tilalommal kapcsolatban – megküldött (településrendezési szerződés-tervezetet is tartalmazó) leveléről - Szakmai állásfoglalással kiegészítve

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

18. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeleteinek megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat egyes rendeleteinek módosításáról az Európai Unió 2006/123/EK irányelve alapján

Előterjesztő: Hegeds Károly aljegyző

19. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

20. Céltartalék felszabadítása az előre nem tervezett bérjellegű kifizetéshez

Előterjesztő: Hegeds Károly főosztályvezető

21. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Rugár Oszkár osztályvezető

22. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyeletének 2009. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

23. Javaslat a közterület-felügyelőket foglalkoztató önkormányzatok részére – az IRM által kiírt – Településőrök foglalkoztatása pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Hegeds Károly főosztályvezető

24. Beszámoló a 2008/2009. nevelési évről és a tanév tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

25. Jelentés a képviselő-testület által az 54/2009. (I.22.) számú határozattal elfogadott – az Állami Számvevőszék jelentése alapján készített – intézkedési terv végrehajtásáról

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

26. Tájékoztató az Önkormányzat önként vállalt feladatairól és ezek 2008. évi ráfordításairól

Előterjesztő: Méreg Gábor osztályvezető

27. Javaslat a közbeszerzési feladatok Polgármesteri Hivatalon belüli folyamatosságának biztosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

28. Beszámoló a 2009. első félévben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

29. Javaslat kedvezményes hitelfelvételre kijelölt beruházási feladatok kiválasztására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

30. Javaslat megbízási szerződés megkötésére a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetségével a földgáz energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

31. Tájékoztatás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén lévő korlátozott sebességű zónák felméréséről

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész, Szarvasi Ákos főosztályvezető

32. Javaslat névtelen utcák elnevezésére a Felsőrákosi rétek területén

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

33. Javaslat a Budapest X. kerület Mádi u. 4-6. szám alatti óvoda bővítésének felvételére az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervébe

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

34. Javaslat a Maglódi úti volt Nyári Tábor ingatlan elidegenítésére

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

35. A X. Kerület-Kőbányai „WOLF” Polgárőrség Speciális Mentők – Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme a Bp. X. ker., Maláta u. 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatban

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

36. Tájékoztatás a Budapest X. kerület, Állomás u. 2. szám alatti ingatlan ügyében

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

37. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat dolgozói részére cafetéria rendszerben történő – ajándék, kultúra, üdülési csekk, étkezési utalvány iskolakezdési – utalvány közbeszerzési eljárására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

38. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén illemhelyek kialakítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

39. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén játszótéri eszközök karbantartására közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

40. Javaslat Budapest X. kerület Balkán utca – Somfa utca – Ceglédi út – Somfa köz csomópont átépítése közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

41. Javaslat 2009. évben elvégzendő járdafelújítás közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

42. Javaslat felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

43. Javaslat Budapest X. kerület területén a földutak szilárd burkolattal történő ellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

44. Javaslat kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest Főváros X. kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

45. Javaslat a Bp. X. Liget u. 1/c. I/16 sz. alatti lakás pályázati úton történő értékesítésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

46. A képviselő-testület 460/2009. (IV.2.) sz. határozatával elfogadott Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött ingatlankezelési szerződés V. fejezetében meghatározott minimumdíj módosítása az évközi ÁFA emelés következményeképp

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

47. Lakás- és helyiségbérleti szerződések közjegyzői okiratba törtnő foglalása

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

48. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

49. Javaslat a Magyar Parasport Szövetség támogatására

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

50. Javaslat pénzeszköz átcsoportosítására a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére

Előterjesztő: Hajdu Péter főosztályvezető

51. Javaslat az Autómentes nap sportversenyén részt vevő iskolák díjazására

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

52. Javaslat „VB-Fesztiválváros-Kőbánya” megrendezésére

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

53. Javaslat a Szent László Általános Iskola bécsi koncertjének támogatására

Előterjesztő: Szász Csaba alpolgármester

54. Javaslat a Kőbányai Roma Alapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

55. Javaslat pályázaton való részvételre, valamint a KEOP 2009-5.3.0. pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésével kapcsolatos 1166/2009. (VI.18.) számú határozat visszavonása és új döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

56. A Centrum Televízió Magyarország Kft. ajánlata

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

57. Javaslat hirdetésekre forrás biztosítására

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető

58. Javaslat a Budapest Főváros Közgyőlésének – a parkolási és közlekedésfejlesztési keret szabályozásáról szóló – 25/2009. (V. 11.) számú önkormányzati rendeletével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

59. Javaslat csatlakozásra Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyar Állammal szemben indítani kívánt próbaperéhez

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

60. Dr. Fejér Tibor egyéni képviselői indítványa Szennyvíz az úttesten tárgyban
61. Dr. Fejér Tibor egyéni képviselői indítványa Kőbánya-Kispest metróvégállomás tárgyban
62. Dr. Fejér Tibor egyéni képviselői indítványa Javaslat nyelvi lektor foglalkoztatására tárgyban
63. Révész Máriusz egyéni képviselői indítványa A prémiumok, jutalmak szabályozására tárgyban
64. Révész Máriusz egyéni képviselői indítványa Az óvodás gyerekek egészségügyi szűrésére tárgyban
65. Javaslat a (42101/13) hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozó közterülethasználati kérelem elbírálására

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

66. Javaslat a képviselő-testület által, a La Christa 2000 Ker. és Szolg. Bt. (Bp. X. ker., Harmat u. 192. sz. alatti ingatlant érintő)közterület-használata ügyében hozott K/19503/3/09/III. iktatószámú határozatának fenntartására

Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester

67. A Budapest X. kerület, Bársonyvirág utca 42526/215 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kártalanítási kérelem

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

68. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester

69. Személyi kérdések
70. Egyebek

Tájékoztató a Kulturális Örökség Napjai című rendezvényről
Tájékoztató az új típusú H1N1 influenza vírus elleni védekezéssel összefüggő önkormányzati feladatokról
Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

71. Javaslat a Bp. X., Kápolna tér 3. szám alatti Társasház vízdíj tartozásának részben vagy egészben történő pénzügyi rendezésére

Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató

72. Szent László templom eltulajdonított ereszcsatorna elemeinek pótlása

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető