Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Előterjesztések 2010. november 18


1. Javaslat a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére informatikai eszközök beszerzésére biztosított 2 millió forint átadásáról szóló 1036/2010. (V.20.) sz. határozat módosítására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

3. A beruházási és felhalmozási tábla előkészítő feladatok és vagyon értékű jogok vásárlása sorának címekre történő megbontása

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (..) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 17/2010. (VI.18.) számú, a 19/2010. (IX.17.) számú és a 21/2010. (X. 22.) számú önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

5. Tájékoztató Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

6. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

7. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

8. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010 (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. (III.19.) számú, valamint a 20/2010.(X.14.) számú önkormányzati rendelettel módosított 5/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

9. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010 (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati kamatmentes kölcsön folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséről szóló 1/2010. (I.22.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

10. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete …/2010. (..) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a telekadóról szóló többször módosított 58/2003. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

11. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (….) sz. rendeletének megalkotására a 2010. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő: Dr. Neszteli István jegyző

12. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. Vagyonkezelési Szerződésének módosítására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

13. Javaslat a KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Hancz Sándor ügyvezető

14. Javaslat a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft.) működésének összevonására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

15. Javaslat a Pataky Művelődési Központ és a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ összevonására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

16. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának kinevezésére

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

17. Javaslat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény változása miatt az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének I.1.6 sorának módosítására, és két új háromajánlatos egyszerű közbeszerzési eljárás kiírása, valamint pályázati felhívások elfogadása

Előterjesztő: Sövegjártó Ferenc osztályvezető

18. Javaslat a „Bp. X. ker. Mádi utca 4-6. sz. alatt lévő óvoda bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

19. Javaslat közös igazgatású, többcélú, önállóan működő költségvetési szerv létrehozására a Kőbányai Gyermekjóléti Központ, a Kőbányai Családsegítő Szolgálat és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. egyes feladatainak összevonásával

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

20. Javaslat a Budapest X. kerület, Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda, valamint a Harmat Általános Iskola területén új tornacsarnok kialakítására

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

21. Javaslat a korcsolyázás kőbányai lehetőségeinek kialakítására

Előterjesztő: Révész Máriusz bizottsági elnök

22. Javaslat P+R parkoló létesítésének kezdeményezésére az Örs vezér terén

Előterjesztő: Radványi Gábor frakcióvezető

23. Javaslat Web fejlesztési koncepció elfogadására

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

24. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelet 2010. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Neszteli István jegyző

25. Beszámoló a kerületi ifjúsági szervezetek, a diákönkormányzatok és a Kőbányai Diáktanács 2009/2010. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

26. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Rugár Oszkár osztályvezető

27. Javaslat a Magyarország kincsestára… című könyvsorozat KŐBÁNYA BUDAPEST X. albumának megrendelésére

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

28. Javaslat a Hadar-Gold Kft. kérelme a Szent L. tér 16. szám alatti ingatlanra megkötött adásvételi szerződés módosítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

29. A Budapest X. kerület, 42516 hrsz.-ú (Kozma u. – Sírkert u. sarok) ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog lemondási kérelem

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

30. A Budapest X. kerület, Gyógyszergyár utca mentén lévő 39210/173 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

31. Javaslat a KMOP 5.1.1/A jelú,„A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására

Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész

32. Javaslat téli munkavégzés tilalom alóli felmentésre

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

33. Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület, Téglavető u. 36. szám alatti ingatlanon mentőállomás tervezése” tárgyban kiírt pályázat eredményének megállapítására

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

34. A METRÓBER Tervező és Tanácsadó Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Keresztúri út 120. (Főkert telep) szám előtt gyalogos átkelőhely engedélyezési, kiviteli tervéhez

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

35. Kereseti kérelem a Budapest X. kerület, Jászberényi út 84. szám alatti ingatlanon fekvő felépítmények tulajdonjogának felmentése tárgyában

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

36. A FŐMTERV Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelme a Budapest X., Pongrác úti villamos-vasúti híd felújításához

Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető

37. Javaslat szerződés kötésére dr. Milesz János háziorvossal

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

38. Javaslat szerződés kötésére a Multi-Med Team Kft.-vel

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

39. Javaslat a 300097902 számú iskolai védőnői praxis megszüntetésére és új területi védőnői praxis kialakítására a Zsivaj utcai rendelőben

Előterjesztő: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető

40. Javaslat az Egyesített Bölcsődék 2010. évi téli zárva tartására

Előterjesztő: Sinka Jánosné vezető

41. Javaslat céltartalékba helyezett összeg felszabadítására intézményvezetők jutalmazására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

42. Javaslat céltartalékba helyezett összeg felszabadítására önállóan működő intézmények részére előre nem tervezett bérjellegű kifizetésekhez

Előterjesztő: Bajtek Mihályné főosztályvezető

43. Javaslat a Magyar Parasport Szövetség részére ingyenes uszoda-használat biztosítására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

44. Javaslat a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány OTP Nyrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlájának megszüntetésére

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

45. Javaslat a Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány OTP Nyrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlájának megszüntetésére

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

46. Beszámoló a 2009/2010. nevelési- és oktatási év tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

47. Tájékoztató a 2010/2011. nevelési és oktatási év kezdéséről

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

48. Javaslat közoktatási intézményvezetői álláshely pályáztatására (Gyöngyike Óvoda)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

49. Javaslat kőbányai képző-és iparművészek alkotásainak megvásárlására

Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

50. Tájékoztató a Fe-Group Invest Zrt. kérelméről hulladékhasznosítási tevékenységének bővítésére vonatkozóan a Sírkert utca 2-4. telephelyen

Előterjesztő: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető

51. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlő részére történő elidegenítésére

Előterjesztő: Deézsi Tibor mb. vezérigazgató

52. Bp. X. Liget u. 1/c. I. 16. sz. alatti 38957/0/A/19 hrsz.-ú társasházi öröklakás ügye

Előterjesztő: Deézsi Tibor mb. vezérigazgató

53. Bp. X., Petrőczy u. 24. fszt. 3. alatti 42011/0/A/6 hrsz.-ú társasházi öröklakás ügye

Előterjesztő: Deézsi Tibor mb. vezérigazgató

54. Javaslat önkormányzati lakások bérlők részére történő elidegenítésére

Előterjesztő: Deézsi Tibor mb. vezérigazgató

55. Bp. X. Alkér u. 5. fszt. 6. sz. alatti lakos lakbér beszámítási kérelme

Előterjesztő: Deézsi Tibor mb. vezérigazgató

56. Javaslat részletfizetéssel megvásárolt öröklakásra (Bp. X., Harmat köz6/B) további jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó kérelem elbírálására

Előterjesztő: Deézsi Tibor mb. vezérigazgató

57. Javaslat jelzálogjog bejegyzési kérelem (Bp. X., Lenfonó u. 8.) elbírálásáraJavaslat jelzálogjog bejegyzési kérelem (Bp. X., Lenfonó u. 8.) elbírálására

Előterjesztő: Deézsi Tibor mb. vezérigazgató

58. Javaslat pénzbeli térítés ellenében történő lakásbérleti jog megszüntetésére irányuló kérelmek elbírálására

Előterjesztő: Deézsi Tibor mb. vezérigazgató

59. Javaslat közterület-használati díjhátralék megfizetése iránti méltányossági kérelem elbírálására

Előterjesztő: Vörösmarty Marianna osztályvezető

60. Javaslat a Budapest X. kerület, Sportliget területén található csúszdán történt balesettel összefüggésben a károsult képviselője által benyújtott peren kívüli egyezségi ajánlat megvitatására

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

61. Javaslat a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

62. Javaslat bérbeadói hozzájárulások megadására

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

63. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által bejegyeztetett jelzálogjog törléséhez, másik ingatlan egyidejű jelzáloggal történő terheléséhez, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat jelzálogával terhelt ingatlan további jelzáloggal történő terheléséhez való hozzájárulásra

Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

64. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

65. Egyebek

Tájékoztató a Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat 2010.I-XII. havi várható likviditási helyzetéről
Tájékoztató az állampolgári jogok országgyűlési biztosának a Főváros BV Intézet Maglódi úti objektuma elötti területen kialakult helyzettel kapcsolatos vizsgálatról
A képviselő-testület hozzájárulása a polgármester felügyelő bizottsági tagságához az Ötv.33/A§ (2/ba) bekezdése alapján
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórházban működő Tulajdonosi Felügyelő Tanácsba tagok delegálására